הזמנות» 1700-700-671  
חפש

נופש לדתיים

העברת אחריות לילד בעבודת הʹ

אחת האינדיקציות לבגרות אנושית היא היכולת לקחת אחריות על הבחירה שנבחרה ולהיות מחויב אליה ברוח ובמעשה. לכן, כהורים ומחנכים, נשאף להעביר לילדינו ולתלמידינו אחריות בתפקידי החיים השונים...
▪ ▪ ▪ ◄◄

יישובים בברכות משה

ʺוְהֵם רִבְבֹות אֶפְרַיִם וְהֵם אַלְפֵי מְנַּׁשֶהʺ (פרשת ʹוזאת הברכהʹ, דברים לʺג, יʺז) אלפי מנשה הוא יישוב עירוני בעל אופי קהילתי, במערב השומרון, מזרחית לכפר-סבא. הוא הוקם החודש לפני...
▪ ▪ ▪ ◄◄

ספר הישר

ברכות יעקב לבניו תופסות מקום חשוב ומרכזי בפרשתנו. אמרנו ʺברכותʺ שכן גם הכתוב אומר ʺאיש אשר כברכתו ברך אותםʺ ]מט, כח[, ואולם ראבʺע מסביר שהמדובר בʺדבר הנביא לעתידʺ באשר לקורות אותם...
▪ ▪ ▪ ◄◄

ההתכוננות לאסיפת הרגליים אל המיטה

סיפור מותו של יעקב אבינו מהווה הזמנה לבחון מחדש תנועות רוחניות שאנו עושים בשעה שאנו ניצבים בפני מותו של אדם קרוב, או של גדול ישראל. בדרך כלל אין אנו עוסקים בסוגיות אלה, כיוון שבשעה שהן...
▪ ▪ ▪ ◄◄

מה זרעו בחיים אף הוא בחיים - ספר החיים

בפרשת ויחי אנו קוראים על ברכותיו של יעקב אבינו לבניו טרם פטירתו, ועל האספו אל עמיו. עם זאת, פטירה לא נכתבה בו, ומכאן שʺמה זרעו בחיים אף הוא בחייםʺ )תענית ה, ב(. חייו של יעקב אבינו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'נופש לדתיים שתף עם החברים בטוויטר את 'נופש לדתיים