הזמנות» 1700-700-671  
חפש

מה זרעו בחיים אף הוא
בחיים - ספר החיים

מאת: הרב דʺר צחי הרשקוביץ, רב קהילת ʺנצח שלמהʺ פʺת, אונʹ בר אילן 

 

אתר שבת חתן גאה להביא לכם מאמר שמתאים גם לזמן נופש לדתיים.

 

המאמר מתוך עלון שבתון. (פרשת השבוע: ויגש)

 

המאמר פורסם בגיליון מספר 649, במדור שבת מארון הספרים היהודי  ב-דʹ טבת הʹתשעʺד.

   

בר מצווה במלון בים המלח במחיר שאסור לרשום באינטרנט!

 

בפרשת ויחי אנו קוראים על ברכותיו של יעקב אבינו לבניו טרם פטירתו, ועל האספו אל עמיו. עם זאת, פטירה לא נכתבה בו, ומכאן שʺמה זרעו בחיים אף הוא בחייםʺ )תענית ה, ב(. חייו של יעקב אבינו מתממשים בכל עת כאשר בניו בחיים,
ומעניקים תוכן לחייהם בדמות עבודת הʹ, שני חיים, ממלאים את ימיהם במעשים טובים ובתיקון עולם.
כמיהה זו לחיי הנצח הרוחניים אף הובילה כמה וכמה מחכמי ישראל לכתוב את ספר החיים, ולא רק ספרו של הקבʺה, כי אם ספרי קודש בעלי תכנים שונים, אותם הכתירו בשם ספר החיים. כנראה שהראשון בחבורה הוא מפרי עטו של אחיו הגדול של זקני מהרʺל מפראג, רʹ חיים בן בצלאל. הלה, שהיה
ראש ישיבה חשובה בגרמניה ורבן של כמה וכמה קהילות,
היה בר פלוגתא של הרמʺא, ידידו הקרוב )בעקבות ספרו של הרמʺא, תורת חטאת, השיג עליו הרב חיים וכתב את ספרו ʺויכוח מים חייםʺ(. הספר, שהודפס לראשונה בקראקוב שנʺג )1593 למניינם, כחמש שנים לאחר פטירת הרב המחבר(:ʺכשמו כן הוא, נותן עוז וממשלת חיים הנצחיים לעוסקים
ולעושים ככל הכתוב בו לחיים. כי הוא יורה הדרך אשר ילך בה האדם קודם שיחטא ולאחר שחטא על הנפש, גם שאר הנהגת האדם עם קונו ועם בני ביתו וזולתם, בתורה ובעבודה ובגמילות חסדיםʺ.
וכך מספר הרב המחבר בהקדמת ספרו המרגשת:
ʺחסדי ה׳ ותהלותיו אזכיר כעל כל טוב אשר גמלני כרחמיו וכרוב חסדיו, אשר בשל״ח )1578 למניינם( פדה ממות נפשי, כי עלה אז המות בחלוני ביתי, ומתה המשרתת שלי במגפה בר מינן, גם בתי המהוללה ועוד נער אחד חלה בחולי ההוא וניצולו ברחמי הש״י, ונשארתי אז אני ובניי בתוך ההפיכה
הגדולה ההיא. ודלתי ביתי סגרו בעדי כמעט שני חדשים מאין יוצא ובא ]...[ʺ.

להמשך... - לחץ כאן ◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'מה זרעו בחיים אף הוא  בחיים - ספר החיים שתף עם החברים בטוויטר את 'מה זרעו בחיים אף הוא  בחיים - ספר החיים